NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

5. Giấy phép

1. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
- Mã số QL CTNH: 1-2-3-4-5-6.077.VX
- Ngày cấp:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001; 
  • Tổng cục Môi trường cấp lần đầu ngày 27/08/2007, thay đổi lần 1 ngày 06/10/2008 và thay đổi lần 2 ngày 17/07/2011;
  • Tổng cục Môi trường cấp lần 3 ngày 25/06/2015.  
  • Tổng cục Môi trường cấp lần cuối ngày 01/03/2021
- Ngày hết hạn: 01/03/2026.
- Phạm vi hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các vùng:
  • Trung du và miền núi phía Bắc
  • Đồng bằng sông Hồng
  • Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
  • Tây Nguyên
  • Đông Nam Bộ
  • Đồng bằng sông Cửu Long

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Mã số doanh nghiệp: 0302408148 - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001.
- Thay đổi lần cuối ngày 22/12/2016.

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0934 188 839