Trang chủ » Giấy phép & Chứng chỉ

Giấy phép & Chứng chỉ

Giấy phép

1. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại – Mã số QL CTNH: 1-2-3-4-5-6.077.VX – Ngày cấp:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001;
  • Tổng cục Môi trường cấp lần đầu ngày 27/08/2007, thay đổi lần 1 ngày 06/10/2008 và thay đổi lần 2 ngày 17/07/2011;
  • Tổng cục Môi trường cấp lần 3 ngày 25/06/2015.
  • Tổng cục Môi trường cấp lần cuối ngày 01/03/2021
– Ngày hết hạn: 01/03/2026. – Phạm vi hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các vùng:
  • Trung du và miền núi phía Bắc
  • Đồng bằng sông Hồng
  • Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
  • Tây Nguyên
  • Đông Nam Bộ
  • Đồng bằng sông Cửu Long
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp: 0302408148 – Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001. – Thay đổi lần cuối ngày 22/12/2016.

Chứng chỉ

VINAUSEN đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

1. Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

2. Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

3. Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoe nghề nghiệp ISO 45001:2018