Dịch vụ tư vấn môi trường

VINAUSEN nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:

VINAUSEN nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:

 • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
 • Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Lập đăng ký chủ nguồn thải;
 • Lập nghiệm thu môi trường;
 • Lập dự án đầu tư;
 • Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu;
 • Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP);
 • Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp;
 • Tư vấn về công nghệ môi trường;
 • Thực hiện giám sát chất lượng môi trường;
 • Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.
Chia sẻ: