Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

1.  Dự án khắc phục ô nhiễm môi trường tại Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định:
–    Nội dung: Thi công hố chôn lấp đất nhiễm Dioxin.
–    Chủ Đầu tư : Ban Quản lý Dự án, Văn phòng 33, Bộ Tài Nguyên Môi trường.
–    Nhà tài trợ : Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP).
–    Tổng giá trị : 17.520.000.000 VND.
2.  Dự án khắc phục ô nhiễm môi trường tại Sân bay Đà Nẵng:
–    Nội dung : Đào xúc vận chuyển và thi công.
–    Chủ Đầu tư : Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID.
–    Tổng giá trị : 25.200.000 USD.
3. Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam
–    Nội dung: Gói thầu tư vấn “Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho chủ nguồn thải, chủ sở hữu PCB về đăng ký, dán nhãn, đóng gói, thiết bị lưu giữ, và báo cáo; các phương pháp vận chuyển và tiêu hủy dầu và chất thải nguy hại chứa PCB”.
–    Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án PCB Việt Nam.
–    Nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới.
–    Tổng giá trị : 6.350.000.000 VND.

Chia sẻ: