Phê duyệt Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam”

Phê duyệt Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” Ngày 15/12/2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (ủy thác qua Ngân hàng thế giới) tài trợ. Dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Phê duyệt Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam”
Ngày 15/12/2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (ủy thác qua Ngân hàng thế giới) tài trợ. Dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước.
Mục tiêu của Dự án là xây dựng năng lực quốc gia nhằm quản lý PCB và lưu trữ an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai. Ngoài ra, Dự án còn giúp nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các bên lien quan về quản lý an toàn PCB.
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản toàn bộ Dự án và hợp phần sẽ do Tổng cục Môi trường thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Công thương là cơ quan chủ quản hợp phần do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện.
Tổng kinh phí của Dự án là 17.500.000 USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu là 7.000.000 USD, vốn đối ứng của Việt Nam là 10.500.000 USD.

Chia sẻ: