Home page » Licenses & Certifications

Licenses & Certifications

License

1. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại – Mã số QL CTNH: 1-2-3-4-5-6.077.VX – Ngày cấp:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001;
  • Tổng cục Môi trường cấp lần đầu ngày 27/08/2007, thay đổi lần 1 ngày 06/10/2008 và thay đổi lần 2 ngày 17/07/2011;
  • Tổng cục Môi trường cấp lần 3 ngày 25/06/2015.
  • Tổng cục Môi trường cấp lần cuối ngày 01/03/2021
– Ngày hết hạn: 01/03/2026. – Phạm vi hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các vùng:
  • Trung du và miền núi phía Bắc
  • Đồng bằng sông Hồng
  • Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
  • Tây Nguyên
  • Đông Nam Bộ
  • Đồng bằng sông Cửu Long
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp: 0302408148 – Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/09/2001. – Thay đổi lần cuối ngày 22/12/2016.

Chứng chỉ

VINAUSEN has been evaluated and confirmed by the Compliance Certification Center (QUACERT), under the Directorate for Standards, Metrology and Quality, to comply with the requirements of the standard:

1. ISO 9001:2015 Quality Management System

2. ISO 14001:2015 Environmental Management System

3. Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018