THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

Số/Ký hiệu

08/2009/TT-BTNMT

Ngày ban hành

15/07/2009

Người ký

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Bộ TN&MT;

Loại văn bản pháp quy

Thông tư

Thông tư này quy định về quản lý và bảo vệ môi trường đối với các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu kinh tế và viết tắt là KKT), khu công nghệ cao (viết tắt là KCNC), khu công nghệ, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp và viết tắt là KCN) và cụm công nghiệp (viết tắt là CCN).