THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Số/Ký hiệu

10/2012/TT-BTNMT

Ngày ban hành

12/10/2012

Người ký

BÙI CÁCH TUYẾN

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Bộ TN&MT;

Loại văn bản pháp quy

Thông tư

Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:
1. QCVN 43:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượngtrầmtích.
2. QCVN 44:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.