DEPOSIT INSURANCE LAW

Number/Symbol

06/2012/QH13

Date issued

18/06/2012

Signer

NGUYEN SINH HUNG

Field

Economics - Finance

Agency issued

Congress

Type of legal document

The law

Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.