LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số/Ký hiệu

29/2013/QH13

Ngày ban hành

18/06/2013

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.